Holding

İş Sağlığı ve Güvenliği Yaklaşımımız

IC HOLDİNG olarak İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) işimizin ayrılmaz bir parçasıdır. Bu nedenle, yaşadığımız çevrenin korunması ve iyileştirilmesi ile iş sağlığı ve güvenliğinin, işimizin ayrılmaz bir parçası olduğunun bilincinde tüm faaliyet alanlarımızda çalışanlarımıza, üçüncü şahıslara, şirket varlıklarına ve çevreye gelebilecek zararları tamamen ortadan kaldırmak ya da en az düzeye indirmek için faaliyet gösterilen ülkenin yasal gereklilikleri ve ilgili standartlar (ISO 45001 vb.) doğrultusunda aşağıdaki ilkelere göre hareket eder ve bu ilkelerin çalışanlarımızın katılımıyla ve sürekli gelişmeyi hedefleyerek uygulanmasını ve uygulattırılmasını kabul ve taahhüt ederiz:

  • Yurt içinde ve yurt dışında tüm sektörlerde yürürlükteki yasalara, ilgili standartlara, müşteri beklentilerine ve yönetim sistemi gerekliliklerine uygun iş yapmak,
  • Organizasyonumuzun tüm seviyelerinde bağlılık ve liderlik göstermek,
  • Tüm çalışanlarımızın, alt yüklenicilerimizin, tedarikçilerimizin, ziyaretçilerimizin ve yerel halkın iş sağlığı güvenliği bilincini geliştirici faaliyetler yürütmek, iş sağlığı ve güvenliği kültürünü oluşturarak farkındalık yaratmak,
  • Tüm süreçlerimizde konuyla ilgili çalışanlarımızın görüşlerinin alınmasını ve katılımlarını sağlamak,
  • İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda yürürlükteki mevzuat gereklilikleri, ilgili standartları ve şartları sağlayarak; çalışanlarımızın, alt yüklenicilerimizin, tedarikçilerimizin, ziyaretçilerimizin, yerel halkın ve işyeri dışında görevlendirilen personelimizin sağlık ve güvenliği için her türlü önlemi almak, gerekli tüm araç gereç malzeme ve kişisel koruyucu donanımları bulundurmak ve gerektiğinde kullandırmak,
  • Proaktif bir yaklaşım ile çalışanların da katılımı sağlanarak tehlikeleri tanımlamak, buna bağlı olarak riskleri öngörmek, iş sağlığı ve güvenliği performansını izlemek ve sürekli iyileştirmesini sağlamak,
  • Faaliyetlerimizde sağlık ve güvenlik kapsamında riskleri tanımlayan, değerlendiren ve etkin bir şekilde kontrol eden sistematik bir yapı oluşturmak ve uygulamak,
  • Çalışanlarımıza, alt yüklenicilerimize ve tedarikçilerimize güvenli bir iş ortamı yaratmak, devamlılığını sağlayabilmek ve çalışanların meslek hastalığına yakalanmasını ya da iş kazası geçirme riskini azaltmak/önlemek amacıyla bütün faaliyetlerinde gerekli altyapıyı oluşturmak ve uygulamayı sağlamak,
  • Gerçekleştirdiğimiz faaliyetlerin tüm aşamalarını gözden geçirerek sürekli iyileştirmek, koruyucu ve düzeltici çalışmalar yürütmektir.