Holding

IC İBRAHİM ÇEÇEN YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU GEREĞİNCE BAŞVURU FORMU

I. GENEL AÇIKLAMALAR

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“Kanun”) 11. maddesinde kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin, kişisel verileri işlenen ilgili kişilere (“Başvuru Sahibi”) belirli haklar tanınmıştır. Kanun’un 13/1. maddesi hükmü uyarınca; veri sorumlusu olan IC İbrahim Çeçen Yatırım Holding Anonim Şirketi’ne (“Şirket”) bu haklara ilişkin olarak yapılacak başvuruların yazılı olarak veya Kişisel Verilerin Korunması Kurulu (“Kurul”) tarafından belirlenen diğer yöntemlerle iletilmesi gerekmektedir. Bu kapsamda “yazılı” ve Türkçe olarak Şirketimize yapılacak başvurular, işbu formun çıktısı alınarak aşağıdaki usullerle tarafımıza iletilebilir.

II. BAŞVURU USULÜ

Şirketimize yapılacak başvurular, Kanun ve 10.03.2018 tarihinde yayımlanan Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ hükümlerine ve ilgili güncel mevzuata uygun olarak, www.icholding.com.tr adresinde yer alan işbu başvuru formu kullanılarak;
a. Kızılırmak Sokak No:31 Kızılay/Ankara adresine ıslak imzalı dilekçe ile şahsen
başvurularak veya bu adrese noter vasıtasıyla gönderilerek,
b. Kayıtlı Elektronik Posta Yolu ile [email protected] e-mail adresine mail ile iletilerek
yapılabilecektir.
Aşağıda başvurularınızın ne şekilde tarafımıza ulaştırılacağına ilişkin başvuru kanalları özelinde bilgi verilmektedir

 Başvuru Yöntemi  Başvurunun Yapılacağı Adres (adres değişikliği durumunda ticaret sicil gazetesinde yayınlı son adres dikkate alınmalıdır)  Başvuru Gönderiminde Belirtilecek Bilgi 
 Şahsen Başvuru ( Başvuru  Sahibinin bizzat gelerek kimliğini  tevsik   edici belge ile  başvurması )   Kızılırmak Sokak No:31 Kızılay/Ankara   Zarfın üzerine “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu   Kapsamında Bilgi Talebi” yazılmalıdır. 
 Noter Vasıtasıyla Tebligat  Kızılırmak Sokak No:31 Kızılay/Ankara   Tebligat zarfının üzerine “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu   Kapsamında Bilgi Talebi” yazılmalıdır. 
 Kayıtlı Elektronik Posta
 (KEP) Yoluyla 
 [email protected]   E- postanın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu   Kapsamında Bilgi Talebi” yazılmalıdır. 

İlgili kişinin kendisi dışında bir kişinin talepte bulunması için konuya ilişkin olarak ilgili kişi tarafından başvuruda bulunacak kişi adına düzenlenmiş noter tasdikli özel vekâletname bulunmalıdır.

III. BAŞVURU SAHİBİNİN TALEPLERİ

Kanun’un 11. maddesine göre veri sorumlusu olan Şirketimizden talep edebileceğiniz haklar belirtilmektedir. Tarafımıza iletilmiş olan başvurularınız Kanun’unun 13/2. maddesi hükmü gereğince, talebin niteliğine göre talebinizin bizlere ulaştığı tarihten itibaren en geç otuz gün içinde yanıtlandırılacaktır. Ancak söz konusu işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kurul tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınabilir. Yanıtlarımız Kanun’un 13. maddesi gereğince yazılı veya elektronik ortamdan tarafınıza ulaştırılacaktır.

a. Başvuru Sahibinin İletişim Bilgileri 

İsim/Soyisim   
 T.C. Kimlik Numarası/T.C. vatandaşı olmayanlar için uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası   
 Telefon Numarası   
 E-posta (Bu bilgiyi vermeniz halinde talebiniz hakkında size daha hızlı cevap verebileceğiz)  
 Adres (tebligata esas yerleşim yeri veya işyeri adresi)  

b. Başvuru Sahibinin Şirketimiz ile olan ilişkisi (Müşteri, iş ortağı, çalışan adayı, eski çalışan, üçüncü taraf firma çalışanı, hissedar gibi)

c. Başvuru Sahibinin Kanun kapsamındaki talebi 

d. Lütfen başvuruya vereceğimiz yanıtın bildirilme yöntemini seçiniz. 

İşbu başvuru formu ile Şirketimiz ile olan ilişkiniz tespit edilerek varsa, Şirketimiz tarafından işlenen kişisel verilerinizi eksiksiz olarak belirleyerek, ilgili başvurunuza doğru ve kanuni süresinde cevap verilebilmesi amaçlanmıştır. Form kapsamında iletmekte olduğunuz taleplerinize ilişkin bilgilerin doğru ve güncel olmaması ya da yetkisiz bir başvuru yapılması halinde Şirketimiz, söz konusu yanlış bilgi ya da yetkisiz başvuru kaynaklı taleplerden dolayı sorumluluk
kabul etmemektedir. 

Başvuru Sahibi:
Adı Soyadı:
Başvuru Tarihi:
İmza:

UYARI: Başvurular, kişinin şahsına ait olmalıdır. Eş, yakın, çocuk vs. adına başvuru yapılamaz.
Şirketimiz, hukuka aykırı ve haksız bir şekilde veri paylaşımından kaynaklanabilecek hukuki
risklerin bertaraf edilmesi ve özellikle kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanması amacıyla,
kimlik ve yetki tespiti için ek evrak ve malumat (Nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi sureti vb.)
talep etme hakkını saklı tutar. 

Dökümanı indirmek için tıklayınız