Holding

IC İBRAHİM ÇEÇEN YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ VE KORUNMASI POLİTİKASI 

I. GİRİŞ

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) 7 Nisan 2016 tarihinde yürürlüğe girmiş olup “kimliği belirli veya belirlenebilir” gerçek kişilere (“ilgili kişi”) ilişkin her türlü bilginin işlenmesine ilişkin düzenlemeleri içermektedir. IC İbrahim Çeçen Yatırım Holding Anonim Şirketi (“Şirket”) olarak Kanun gereği kişisel verilerin hukuka uygun olarak işlenmesi ve korunmasına azami önem veriyor, tüm planlama ile faaliyetlerimizde bu özenle hareket ediyoruz. Bu bilinçle Şirketimiz, kişisel verilerin korunması ve işlenmesi için tüm idari ve teknik tedbirleri almaktadır. Bu konunun en önemli ayağını ise işbu Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikası (“Politika”) ile yönetilen; Çalışan Adayları’mızın, Şirket Hissedarları’nın, Şirket Yetkilileri’nin, Ziyaretçi’lerimizin, İşbirliği İçinde Olduğumuz Kurumların Çalışanları’nın, Hissedarları’nın, Yetkilileri’nin ve Üçüncü Kişi’lerin kişisel verilerinin korunması oluşturmaktadır.
Anayasa’nın 20. maddesine göre, herkes, kendisiyle ilgili kişisel verilerin korunmasını isteme hakkına sahiptir. Bir Anayasal hak olan kişisel verilerin korunması konusunda Şirketimiz, işbu
Politika ile yönetilen; Çalışan Adayları’nın, Şirket Hissedarları’nın, Şirket Yetkilileri’nin, Ziyaretçiler’inin, İşbirliği İçinde Olduğu Kurumların Çalışanları, Hissedarları, Yetkilileri’nin ve
Üçüncü Kişi’lerin kişisel verilerinin korunmasına gerekli özeni göstermekte ve bunu bir şirket politikası haline getirmektedir.

İşbu Politika’da kişisel verilerin işlenmesinde Şirket olarak benimsediğimiz ve aşağıda sıralanan temel ilkelere ilişkin detaylı açıklamalarda bulunulacaktır:

 • Kişisel verileri hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun işleme,
 • Kişisel verileri doğru ve gerektiğinde güncel tutma,
 • Kişisel verileri belirli, açık ve meşru amaçlar için işleme,
 • Kişisel verileri işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü işleme,
 • Kişisel verileri ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza etme,
 • Kişisel veri sahiplerini aydınlatma ve bilgilendirme,
 • Kişisel veri sahiplerinin haklarını kullanması için gerekli sistemi kurma,
 • Kişisel verilerin muhafazasında gerekli tedbirleri alma,
 • Kişisel verilerin işleme amacının gereklilikleri doğrultusunda üçüncü kişilere aktarılmasında, ilgili mevzuata ve Kişisel Verilerin Korunması Kurulu’nun (“Kurul”) düzenlemelerine uygun davranma,
 • Özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesine ve korunmasına gerekli hassasiyeti gösterme. 


1. Politika’nın Amacı
İşbu Politika’nın amacı, Şirketimizin Kanun ve ilgili sair mevzuattan doğan yükümlülükleri ile Kanun uyarınca uyacağı usul ve esaslar hakkında kişisel veri sahiplerini -Çalışan Adayları’mız, Şirket Hissedarları, Şirket Yetkilileri, Ziyaretçi’lerimiz, İşbirliği İçinde Olduğumuz Kurumların Çalışanları, Hissedarları, Yetkilileri ile Üçüncü Kişi’ler başta olmak üzere- bilgilendirmek ve Kanun’un amacına uygun olarak kişisel verilerin işlenmesi ve korunmasında başta Anayasa’nın
20. maddesinde düzenlenen özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini azami derecede korumaktır. Politika’nın amacı doğrultusunda, Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen kişisel verilerin işlenmesi ve korunması faaliyetlerinde mevzuata tam uyumun sağlanması ile kişisel veri sahiplerinin özel hayat gizliliği ve veri güvenliği hakkının korunmasını hedeflemekteyiz.
2. Politika’nın Kapsamı
İşbu Politika; Çalışan Adayları’mızın, Şirket Hissedarları’nın, Şirket Yetkilileri’nin, Ziyaretçi’lerimizin, İşbirliği İçinde Olduğumuz Kurumların Çalışanları’nın, Hissedarları’nın, Yetkilileri’nin ve Üçüncü Kişi’lerin otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlenen tüm kişisel verilerine ilişkindir. Bu doğrultuda yukarıda sayılan kişisel veri sahiplerine Politika hükümlerinin tamamı uygulanabileceği gibi yalnızca bir kısım hükümleri de uygulanabilecektir.
3. Politika’nın ve İlgili Mevzuatın Uygulanması
İşbu Politika, yürürlükte bulunan mevzuat ile ortaya konulan kuralların Şirketimizin uygulamaları kapsamında somutlaştırılıp düzenlenmesiyle oluşturulmuştur. Bu kapsamda kişisel verilerin işlenmesi ve korunması konusunda yürürlükte bulunan ilgili kanuni düzenlemeler öncelikle uygulama alanı bulacaktır. Yürürlükte bulunan mevzuat ve Politika arasında uyumsuzluk bulunması durumunda, Şirketimiz yürürlükteki mevzuatın uygulama alanı bulacağını kabul
etmektedir. Şirket olarak Kanun’da öngörülen yürürlük sürelerine uygun hareket etmek üzere gerekli sistem ve hazırlıkları yürütmekteyiz.
4. Politika’nın Yürürlüğü
Şirketimiz tarafından düzenlenerek 08.04.2016 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Politika Şirketimizin internet sitesinde www.icholding.com.tr yayımlanır. 
 

II. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

Şirketimiz tarafından veri güvenliğini sağlamak adına Kanun’un 12. maddesi gereği aşağıda
belirtilen tedbir ve önlemler alınmaktadır.
1. Güvenlik
Şirketimiz Kanun’a uygun olarak kişisel verilerin hukuka aykırı biçimde erişilmesini ve
işlenmesini önlemek ile kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla uygun güvenlik
düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri almaktadır.
2. Denetim
Şirketimiz yukarıda açıklanan veri güvenliğinin tesisi ve alınan tedbirlerin düzenliliğini ve
devamlılığını sağlamak amacıyla gerekli denetimleri yapar ve yaptırır. Bu kapsamda hem Şirket
içerisinde IK, IT ve Hukuk birimlerinden birer katılımcı olacak şekilde bir ekip oluşturulmuş olup
hem de dışarıdan destek alınmaktadır.
3. Gizlilik
Şirketimiz, ilgili veri sorumluları ve veri işleyenlerin, sahip oldukları kişisel verileri Kanun ve
Politika hükümlerine aykırı olarak başkasına açıklamamaları ve işleme amacı dışında
kullanmamaları için teknolojik imkân ve uygulama maliyetlerine göre gerekli tüm teknik ve idari
tedbirleri almaktadır. Bu kapsamda Şirket çalışanlarımız ile Kanun ve Politika hakkında
bilgilendirilme ve eğitim çalışmaları yapılmaktadır.
4. Kişisel Verilere Yetkisiz Erişim
Şirketimiz tarafından işlenen kişisel verilerin Kanun’a uygun olmayan yollarla başkaları
tarafından elde edilmesi halinde, Şirketimiz bu durumu en kısa sürede ilgili kişine ve Kurul’a
bildirilmesi için gerekli işlemleri yürütür. Kurul tarafından gerekli görülmesi halinde bu durum
Kurul’un internet sitesinde ya da Kurul tarafından uygun görülecek başka bir yöntemle ilan
edilebilir.
5. İlgili Kişilerin Yasal Haklarının Gözetilmesi
Şirketimiz, ilgili kişilerin Politika ve Kanun’un uygulanması ile ilgili tüm yasal haklarını gözetir
ve bu haklarının korunması için gerekli tüm önlemleri alır.
6. Özel Nitelikli Kişisel Verilerin Korunması
Kanun’un 6. maddesine göre kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini,
mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel
hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri
özel nitelikli kişisel veridir. Özel nitelikli kişisel veriler, işlenmeleri halinde sahipleri hakkında
ayrımcılık yapılmasına veya mağduriyete neden olma riski taşıyan veriler olup diğer kişisel
verilere göre çok daha sıkı şekilde korunmaları gerekmektedir. Bu nedenle Şirketimiz tarafından 
bu tür verilerin alınmaması ana prensip olmakla birlikte, hukuka uygun olarak işlenen bu tür
kişisel verilerin korunması için gerekli tüm tedbirler hassasiyetle alınır.

III. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ VE AKTARILMASI

1. Kişisel Verilerin İşlenmesinde Genel İlkeler
Şirketimiz tarafından kişisel veriler, Kanun’da ve bu Politika’da öngörülen usul ve esaslara uygun
olarak işlenir. Şirketimiz kişisel verileri işlerken Kanun’un 4. maddesiyle düzenlenmiş olan
aşağıdaki ilkelere uygun hareket eder.
a. Hukuka ve Dürüstlük Kurallarına Uygun Olma
Şirketimiz kişisel verileri, ilgili mevzuata ve dürüstlük kuralının gereklerine uygun olarak işler ve
bu sınırlar içerisinde kullanır. Bu kapsamda Şirketimiz kişisel veri işlenirken ilgili kişinin çıkarları
ile makul beklentilerini dikkate alır ve ilgili kişi için söz konusu veri işleme faaliyetinin şeffaf
olmasına özen gösterir.
b. Doğru ve Gerektiğinde Güncel Olma
Şirketimiz, kişisel veri sahiplerinin temel haklarını ve meşru menfaatlerini dikkate alarak işlediği
kişisel verilerin doğru ve güncel olmasını sağlar. Bu kapsamda verilerin elde edildiği kaynakların
belirli olması, doğruluğunun teyit edilmesi, güncellenmesi gerekip gerekmediğinin
değerlendirilmesi gibi hususları özenle dikkate alır. Şirketimiz ilgili kişinin bilgilerinin doğru ve
güncel olmasını temin edecek kanalları açık tutar.
c. Belirli, Açık ve Meşru Amaçlar İçin İşlenme
Şirketimiz, kişisel verileri meşru amaçlar doğrultusunda işler ve açık ve kesin olarak belirlenen
veri işlenme amacını ilgili kişilerle paylaşır. Amacın meşru olması, Şirketimizin işlediği kişisel
verilerin, yapmış olduğu iş veya sunmuş olduğu hizmetlerle bağlantılı ve bunlar için gerekli
olması anlamına gelir. İlgili kişilere yapılan aydınlatmalarda ve alınan açık rızalarda ilgili
kişilerden alınan verilerin hangi amaçlarla işlendiği açık ve net olarak belirtilir.
d. İşlendikleri Amaçla Bağlantılı, Sınırlı ve Ölçülü Olma
Şirketimiz, işlenen kişisel verilerin, belirlenen amaçların gerçekleştirilebilmesine elverişli olması
ve söz konusu amacın gerçekleştirilmesiyle ilgili olmayan veya ihtiyaç duyulmayan kişisel
verilerin işlenmemesi sağlanır. Bu kapsamda Şirketimiz tarafından sonradan ortaya çıkması
muhtemel ihtiyaçların karşılanmasına yönelik veri işleme yoluna gidilmemektedir.
e. İlgili Mevzuatta Öngörülen veya İşlendikleri Amaç İçin Gerekli Olan Süre Kadar Muhafaza Edilme
Şirketimiz, ilgili mevzuatta verilerin saklanması için öngörülen bir süre bulunması halinde bu
sürelere uyar; aksi durumda kişisel verileri, ancak işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar
muhafaza eder. Kişisel verilerin saklanma süresi Şirketimizce yürütülen iş veya hizmetin yahut 
elde edilen verinin niteliğine göre değişiklik göstermektedir. Şirketimiz tarafından bir kişisel
verinin işlenme şartlarının tamamının ortadan kalkması durumunda, söz konusu verinin imha
yükümlülüğünün ortaya çıktığı tarihi takip eden ilk 6 aylık periyodik imha döneminde imha edilir.
2. Kişisel Verilerin İşlenme Şartları
Şirketimiz, kural olarak, kişisel verileri ilgili kişinin açık rızası olmaksızın işlemez. Ancak
Kanun’un 5/2. maddesinde öngörülen aşağıdaki şartlardan birinin varlığı hâlinde, ilgili kişinin
açık rızası aranmaksızın kişisel verileri işlenebilecektir.
a. Kanunlarda Açıkça Öngörülmesi
Şirketimiz kişisel veri sahiplerinin kişisel verilerini açık rızaları olmasa dahi kanunların açıkça
öngördüğü hallerde işleyebilir. Örneğin Çalışanlarımız’ın kişisel verilerinin İş Hukuku mevzuatı
uyarınca işlenmesi bu kapsamda değerlendirilecektir.
b. Fiili İmkânsızlık Nedeniyle
Rızasını Açıklayamayacak Durumda Bulunan veya Rızasına Hukuki Geçerlilik Tanınmayan Kişinin Kendisinin ya da Bir
Başkasının Hayatı veya Beden Bütünlüğünün Korunması için Zorunlu Olması
Şirketimiz tarafından ilgili kişinin içinde bulunduğu fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını
açıklayamadığı ya da açıklanan rızanın geçerli olmadığı hallerde, kişilerin hayatının veya beden
bütünlüğünün korunması için kişisel veriler açık rıza olmadan işlenebilir. Örneğin kişinin
şuurunun yerinde olmadığı veya akıl hastası olması sebebiyle rızasının geçerli olmadığı bir
durumda, hayat veya beden bütünlüğünün korunması amacıyla, tıbbi müdahale yapılması
sırasında ilgili kişinin kişisel verileri işlenebilecektir. Bu kapsamda hürriyeti kısıtlanan bir kişinin
yerinin belirlenmesi amacıyla kendisinin taşımakta olduğu telefon, bilgisayar veya diğer teknik
bir araç üzerinden kişisel verilerinin işlenmesi ilgili kişinin açık rızasına tabii değildir.
c. Bir Sözleşmenin Kurulması veya İfasıyla Doğrudan Doğruya İlgili Olması
Kaydıyla, Sözleşmenin Taraflarına Ait Kişisel Verilerin İşlenmesinin Gerekli Olması
Şirketimiz tarafından bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla ilgili olarak kişisel veriler
işlenebilecektir. Örneğin, yapılan bir sözleşme gereği paranın ödenmesi için alacaklı tarafın hesap
numarası alınabilecektir.
d. Şirketimizin Hukuki Yükümlülüğünü Yerine Getirebilmesi İçin Zorunlu Olması
Şirketimizin hukuki yükümlülüklerini yerine getirmesi için kişisel verilerin işlenmesi zorunlu ise,
ilgili kişilerin açık rızası olmaksızın gerekli kişisel veriler Şirketimizce işlenebilecektir. Örneğin
Şirketimiz tarafından vergi denetimi sırasında Çalışanlarımız’a veya Müşterilerimiz’e ait bilgiler
ilgili kamu görevlilerinin incelemesine sunulabilecektir. 
e. İlgili Kişinin Kendisi Tarafından Alenileştirilmiş Olması
Şirketimiz tarafından ilgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilen, bir başka ifadeyle herhangi
bir şekilde kamuoyuna açıklanmış olan ve böylece herkes tarafından bilinebilecek hale gelen
kişisel verileri, bu tür verilerin işlenmesinde, korunması gereken hukuki yararın ortadan kalktığı
kabulüyle işlenebilir.
f. Bir Hakkın Tesisi, Kullanılması veya Korunması İçin Veri İşlemenin Zorunlu Olması
Şirketimiz hukuken meşru bir hakkın kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu
olduğu hallerde ilgili kişilerin kişisel verilerini açık rıza aramaksızın işleyebilir.
g. İlgili Kişinin Temel Hak ve Özgürlüklerine Zarar Vermemek Kaydıyla,
Şirketimiz Tarafından Meşru Menfaatleri İçin Veri İşlenmesinin Zorunlu Olması
Şirketimiz, ilgili kişilerin Kanun ve Politika kapsamında korunan temel hak ve özgürlerine zarar
vermemek kaydıyla meşru menfaatlerinin temini için kişisel verilerin işlenmesinin zorunlu olduğu
durumlarda ilgili kişilerin kişisel verilerini işleyebilir. Şirketimiz, kişisel verilerin korunmasına
ilişkin temel ilkelere uyulması ve Şirketimiz ile ilgili kişilerin menfaat dengesinin gözetilmesi
konusunda gerekli hassasiyeti göstermektedir.
3. Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenme Şartları
Şirketimiz özel nitelikli kişisel verileri, gereklilik doğmadıkça ve ilgilinin açık rızası olmaksızın
işlemez. Ancak sağlık ve cinsel hayat dışındaki kişisel veriler, kanunlarda öngörülen hallerde
ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın işlenebilecektir. Sağlıkla ilgili kişisel veriler Şirketimiz
tarafından ancak kamu sağlığının korunması, tıbbi teşhis ve tedavi ile bakım hizmetlerinin
yürütülmesi ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunduğumuz koşullarda
ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın işlenir. Şirketimiz özel nitelikteki kişisel verilerin
işlenmesinde Kurul tarafından belirlenen yeterli önlemlerin alınması konusunda gerekli işlemleri
yürütmektedir.
4. Kişisel Verilerin Aktarılma Şartları
Şirketimiz kişisel verileri işleme amaçları doğrultusunda gerekli gizlilik koşullarını oluşturarak ve
güvenlik önlemlerini alarak ilgili kişilerin kişisel verilerini ve özel nitelikli kişisel verileri üçüncü
kişilere Kanuna uygun olarak aktarabilir. Şirketimiz kişisel verilerin aktarılması sırasında
Kanun’da öngörülen düzenlemelere uygun hareket etmektedir. Bu kapsamda Şirketimiz meşru ve
hukuka uygun kişisel veri işleme amaçları doğrultusunda aşağıda sayılan, Kanun’un 5.  maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarından bir veya birkaçına dayalı ve sınırlı olarak
kişisel verileri üçüncü kişilere;
- İlgili kişinin açık rızası var ise,
- Kanunlarda kişisel verinin aktarılacağına ilişkin açık bir düzenleme var ise,
- İlgili kişinin veya başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu ise
ve ilgili kişi fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda ise veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmıyorsa,
- Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olmak kaydıyla
sözleşmenin taraflarına ait kişisel verinin aktarılması gerekli ise,
- Şirketimizin hukuki yükümlülüğünü yerine getirmesi için kişisel veri aktarımı zorunlu ise,
- Kişisel veriler, ilgili kişi tarafından alenileştirilmiş ise,
- Kişisel veri aktarımı bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için zorunlu ise,
- İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Şirketimizin meşru
menfaatleri için kişisel veri aktarımı zorunlu ise, aktarabilir.
Kişisel Verilerin Yurt Dışına Aktarılma Şartları:
Şirketimiz kişisel veri işleme amaçları doğrultusunda gerekli güvenlik önlemleri alarak ilgili
kişilerin kişisel verilerini ve özel nitelikli kişisel verilerini yurt dışındaki üçüncü kişilere
aktarabilir. Şirketimiz tarafından kişisel veriler; Kanun’un 9. maddesi ışığında Kurul tarafından
yeterli korumaya sahip olduğu ilan edilen yabancı ülkelere veya yeterli korumanın bulunmaması
durumunda Türkiye’deki ve ilgili yabancı ülkedeki veri sorumlularının yeterli bir korumayı yazılı
olarak taahhüt ettiği ve Kurul’un izninin bulunduğu yabancı ülkelere aktarılabilir.

IV. KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ, SINIFLANDIRILMASI, İŞLENME VE AKTARILMA AMAÇLARI, KİMLERE AKTARILDIĞI

1. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi
Kişisel veriler; her türlü sözlü, yazılı, elektronik ortamda; teknik ve sair yöntemlerle, Şirketimiz
internet sitesi gibi muhtelif yollarla, Politika’da yer verilen amaçların gerçekleştirilmesi amacıyla
mevzuat, sözleşme, talep ve isteğe dayalı hukuki sebepler çerçevesinde kanunlardan doğan
sorumlulukları eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirilebilmesi için toplanır ve Şirketimiz veya
Şirketimiz tarafından görevlendirilen veri işleyenler tarafından işlenir.
Kişisel Verilerin Sınıflandırılması
Kimlik Bilgisi: Kişinin kimliğine dair adı-soyadı, T.C. kimlik numarası, medeni durumu,
uyruk bilgisi, anne-baba adı-soyadı, doğum yeri - tarihi, cinsiyeti ve sair kimlik bilgileri 
ve bu bilgileri içeren ehliyet, nüfus cüzdanı ve pasaport, tapu senedi ve sair belgeler ile
vergi numarası, SGK numarası, imza bilgisi, taşıt plakası ve sair bilgiler.
İletişim Bilgisi: Telefon numarası (ev, iş, vs.), adres, e-posta adresi, faks numarası, IP
adresi ve sair bilgiler.
İşlem Güvenliği Bilgisi: Şirketin faaliyetlerini yürütürken, gerek ilgili kişinin gerekse de
Şirketin teknik, idari, hukuki ve ticari güvenliğine ilişkin işlenen kişisel veriler. Örneğin;
internet kullanıcı adı ve şifresi.
Finansal Bilgi: Şirketin ilgili kişi ile kurmuş olduğu işçi - işveren ilişkisi uyarınca ortaya
çıkan her türlü finansal sonucu gösteren bilgi, belge ve kayıtlara ilişkin işlenen kişisel
veriler ile banka hesap numarası, şube kodu, banka kart bilgileri, IBAN numarası, kredi
kartı bilgisi, finansal profil, kredi notu, malvarlığı verisi, gelir bilgisi ve sair bilgiler.
Görsel ve İşitsel Bilgi: Fotoğraf ve kamera kayıtları, ses kayıtları ile bu verilerin
bulunduğu yer aldığı herhangi tüm veriler ve sair bilgiler.
Özlük Bilgisi: İlgili kişi ile çalışma ilişkisi içerisinde olan gerçek kişilerin özlük
haklarının korunmasına temel olacak bilgilerin elde edilmesine yönelik işlenen her türlü
kişisel veriler.
Lokasyon Bilgisi: Şirket veya Şirketin grup şirketleri veya işbirliği içerisinde olunan
şirket ve kurumların faaliyet ve operasyonları çerçevesinde ilgili kişi tarafından Şirket ve
Şirket grup şirketleri araçları kullanırken ilgili kişinin bulunduğu yerin konumunu tespit
eden bilgiler; seyahat verileri ve sair bilgiler.
Aile Bireyleri ve Yakın Bilgisi: Şirket veya Şirketin grup şirketleri veya işbirliği
içerisinde olunan şirket ve kurumların faaliyet ve operasyonları çerçevesinde veya
Şirketin ve ilgili kişinin hukuki ve diğer menfaatlerini korumak amacıyla ilgili kişinin aile
bireyleri, (örn. eş, anne, baba, çocuk), yakınları ve acil durumlarda ulaşılabilecek diğer
kişiler hakkında, yukarıda tanımlandığı şekilde, kimlik bilgileri ve iletişim bilgileri.
Fiziksel Mekân Güvenlik Bilgisi: Fiziksel mekâna girişte, fiziksel mekânın içerisinde
kalış sırasında alınan kayıtlar ve belgelere ilişkin kişisel veriler; kamera kayıtları ve
güvenlik noktasında alınan kayıtlar ve sair veriler.
Hukuki İşlem Bilgisi: Şirketin hukuki alacak ve haklarının tespiti, takibi ve borçlarının
ifası ile kanuni yükümlülükleri kapsamında işlenen veriler.
Özel Nitelikli Kişisel Bilgi: Kanun’un 6.madddesi uyarınca belirtilen kişilerin ırkı, etnik
kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve
kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve
güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri. 
Talep/Şikâyet Yönetimi Bilgisi: Şirketimize yöneltilmiş olan talep veya şikâyetin
alınması ve değerlendirilmesine ilişkin kişisel veriler.
2. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları
Şirketimiz kişisel verileri ilgili mevzuat hükümleri gereğince hizmetlerimizi sunabilmek ve bu
hizmetlerin kalitesini artırabilmek, kamu otoritelerince öngörülen ve/veya istisna olarak sayılan
faaliyetleri, Şirketin/Grup Şirketlerin faaliyetlerini yerine getirebilmek, bilgi saklama, raporlama,
bilgilendirme yükümlülüklerine uymak, insan kaynakları politikalarımızın en iyi şekilde
planlanması ve uygulanması, ticari ortaklıklarımızın ve stratejilerimizin doğru olarak planlanması
ve yürütülmesi, Şirketimizin ve iş ortaklarımızın hukuki, ticari ve fiziki güvenliğinin temini,
Şirketimiz kurumsal işleyişinin sağlanması amacıyla kullanılacaktır. Ayrıca Şirketimizi ziyaret
edebilmeniz, ziyaretinizle ilgili güvenlik ve meşru menfaatlerin korunabilmesi, Şirketimizin ürün
ve hizmetlerinin sunulabilmesi, bu konuda aldığınız/alacağınız ürün ve hizmete ilişkin iletişim
kurulabilmesi, ayrıca pazarlama faaliyetlerinde kullanılabilmesi, ürün/hizmet teklifi, modelleme,
raporlama, skorlama, risk izleme, mevcut veya yeni ürün çalışmaları ve potansiyel müşteri tespiti
gibi Şirketimizin faaliyet konuları ile ilgili hizmetleri sunabilmek ve bu hizmetlerin kalitesini
artırabilmek ve diğer faaliyetlerini yerine getirebilmek, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak ile
Şirketimiz internet sitesinde sunulan hizmetlerin geliştirilmesi, Şirketimize talep ve şikâyetlerini
iletenler ile iletişime geçilmesi, Şirketimiz internet sitesinde oluşan hataların giderilmesi
amaçlarıyla sınırlı olarak Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları
kapsamında işler.
3. Kişisel Verilerin Aktarılma Amaçları
Kişisel verileriniz, insan kaynakları politikalarımızın en iyi şekilde planlanması ve uygulanması,
ticari ortaklıklarımızın ve stratejilerimizin doğru olarak planlanması ve yürütülmesi, Şirketimizin
ve iş ortaklarımızın hukuki, ticari ve fiziki güvenliğinin temini, Şirketimiz kurumsal işleyişinin
sağlanması, Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri en iyi şekilde
faydalandırmak için çalışmaların yapılması; Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin
sizlerin talep, ihtiyaç ve isteklerinize göre özel hale getirilerek sizlere önerilmesi, veri
güvenliğinin en üst düzeyde sağlanması, veri tabanlarının oluşturulması, Şirketimiz internet
sitesinde sunulan hizmetlerin geliştirilmesi, Şirketimize talep ve şikâyetlerini iletenler ile iletişime
geçilmesi, Şirketimiz internet sitesinde oluşan hataların giderilmesi amaçlarıyla sınırlı olarak
Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen şartlar kapsamında aktarılır. 
4. Kişisel Verilerin Aktarılacağı Kişiler
Kişisel verileriniz Şirketimiz tarafından; iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, grup şirketlerimize,
iştiraklerimize, işbirliği içinde bulunduğumuz şirket ve kurumlara, akdi veya kanuni
yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla dışarıdan hizmet aldığımız şirketlere (güvenlik,
sağlık, iş güvenliği, hukuk vb. konularda), yetkili kurum ve kuruluşlara aktarılabilir. Bu kapsamda
Şirketimiz kişisel verilerimizin aktarıldığı birimler arasında da kişisel verilerinizin aktarılmasının
Kanun’a uygunluğunu en üst düzeyde gözetir.

V. KİŞİSEL VERİLERİN İMHA POLİTİKASI VE SAKLAMA SÜRELERİ

1. Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hâle Getirilmesi Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hâle getirilmesine ilişkin diğer kanunlarda
yer alan hükümler saklı kalmak kaydı ile Şirketimiz, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 138. maddesinde, Kanun’un 7. maddesinde ve 28.10.2017 tarihli Resmi Gazete’de Yayımlanan Kişisel
Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik (“Yönetmelik”) hükümlerinde düzenlendiği üzere ilgili kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş
olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verileri resen veya ilgili kişinin talebi üzerine siler, yok eder veya anonim hale getirir.
Öte yandan Yönetmelik’in ‘İlkeler’ başlıklı 7. Maddesi uyarınca kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi ve anonim hale getirilmesi ile ilgili yapılan bütün işlemler Şirketimiz tarafından kayıt altına alınır ve söz konusu kayıtlar diğer hukuki yükümlülüklerimiz saklı kalmak kaydıyla en az 3 yıl boyunca saklanır. Kişisel verilerin silinmesi ile bu veriler ilgili kullanıcılar için hiçbir şekilde erişilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilir. Buna göre veri sorumlusu olarak Şirketimiz, silinen kişisel verilerin ilgili kullanıcılar için erişilemez ve tekrar kullanılamaz olması için gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri almaktadır.
Verilerin yok edilmesi ise, bilgilerin tekrar geri getirilemeyecek ve kullanılamayacak şekilde,
verilerin kaydedildiği evrak, dosya, CD, disket, hard disk gibi veri saklamaya elverişli materyallerin imha edilmesini ifade etmektedir.
Verilerin anonim hale getirilmesiyle, kişisel verilerin başka verilerle eşleştirilse dahi kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesi kastedilmektedir. 

2. Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi ve Anonimleştirilmesi Teknikleri
a. Kişisel Verilerin Silinmesi ve Yok Edilmesi Teknikleri

Şirketimiz ilgili kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini
gerektiren sebeplerin tamamen ortadan kalkması halinde kendi kararına istinaden veya ilgili
kişinin talebi üzerine kişisel verileri silebilir veya yok edebilir.
Şirketimiz silme ve yok etme işlemleri için aşağıdaki yöntemleri kullanabilir:
Fiziksel Olarak Yok Etme (Physical Destruction): Kişisel veriler Şirketimizce herhangi
bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla da
işlenebilmektedir. Bu tür veriler yok edilirken ilgili kişisel verinin hiç kimse tarafından
sonradan erişilemeyecek, kullanılamayacak ve geri getirilemeyecek biçimde fiziksel
olarak yok edilmesi sistemi uygulanmaktadır.
Uzman Tarafından Güvenli Olarak Yok Etme (Sending to a Specialist for Secure
Deletion) Şirketimiz bazı durumlarda kendisi adına kişisel verileri yok etmesi için bir
uzman ile anlaşabilir. Bu durumda, kişisel veriler bu konuda uzman olan kişi tarafından
güvenli olarak yok edilebilir.
b. Kişisel Verileri Anonim Hale Getirme Teknikleri
Kişisel verilerin anonim hale getirilmesi, kişisel verilerin başka verilerle eşleştirilse dahi hiçbir
surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale
getirilmesidir. Kanun’unun 28. maddesine uygun olarak; anonim hale getirilmiş olan kişisel
veriler araştırma, planlama ve istatistik gibi amaçlarla işlenebilir. Bu tür işlemeler Kanun
kapsamının dışında olup, ilgili kişinin açık rızası aranmayacaktır, Kurum tarafından belirtilen1
anonimleştirme teknikleri kullanılabilecektir.
3. Kişisel Verilerin Saklanma ve Periyodik İmha Süreleri
Şirketimiz, kişisel verileri kanunlarda ve sair mevzuatta öngörülen süreler uyarınca saklamaktadır.
Kişisel verilerin ne kadar süre boyunca saklanması gerektiğine ilişkin kanunlarda ve sair
mevzuatta bir süre düzenlemesi bulunmuyorsa, kişisel veriler Şirketimizin o kişisel veriyi işlediği
zaman yürütülen faaliyet kapsamında kişisel veriyi işleme amacının gerçekleşmesine kadar süre
boyunca işlenmektedir. Bu veriler imha yükümlülüğünün ortaya çıktığı tarihi takip eden ilk
periyodik imha tarihi ve işleminde silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir.
Şirketimiz, işleme amacı sona ermiş kişisel verileri imha etmek amacıyla 15-30 Ocak ve 15-30
Haziran tarihlerini periyodik imha tarihleri olarak belirlemiştir. Bu tarihlerde, işlenmesini

1 http://www.kvkk.gov.tr/yayinlar/Kisisel_Verilerin_Silinmesi_Yok_Edilmesi_veya_Ananonim_Hale_Getirilmesi.pdf s.16 vd. 

gerektiren sebepleri ortadan kalkan kişisel veriler otomatik, yarı otomatik veya manuel olarak imha edilecektir.

VI. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ BAKIMINDAN AYDINLATMA VE İLGİLİ KİŞİNİN KANUNDA YER ALAN HAKLARI

1. İlgili Kişinin Aydınlatılması
Şirketimiz, Kanun’unun 10. maddesine ve 10.03.2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan
Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ
hükümlerine uygun olarak, kişisel verilerin elde edilmesi sırasında kişisel veri sahiplerini –ilgileri
kişileri- aydınlatmaktadır. Bu kapsamda yukarıda da ifade edildiği üzere varsa, Şirket
temsilcisinin kimliği, kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği, işlenen kişisel verilerin kimlere ve
hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi ile ilgili kişinin
sahip olduğu hakları konusunda aydınlatma yapmaktadır.
2. İlgili Kişinin Kanunda Yer Alan Hakları
Şirketimiz, Kanun’un 11.maddesi ile 10.03.2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Veri
Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca size haklarınızı
bildirmekte; söz konusu hakların nasıl kullanılacağına dair yol göstermekte ve tüm bunlar için
gerekli iç işleyişi, idari ve teknik düzenlemeleri gerçekleştirmektedir. Şirketimiz, Kanun’un
11.maddesi uyarınca ilgili kişilere;
 Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
 Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 Kanun’un 11. maddesinin (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarının olduğunu açıklar. 

Kanun’un uygulanmasıyla ilgili taleplerinizi www.icholding.com.tr adresinden ulaşabileceğiniz Kişisel Verilerin Korunması Kanunu İlgili Kişi Başvuru Formu’nu kullanarak başvuru
formunda açıklanan yöntemlerle iletebilecektir. Şirketimiz, Kanun’un 13/2. maddesi gereğince kendisine iletilen talepleri, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz
olarak sonuçlandırır. Ancak söz konusu işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kurul tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınabilir.
Şirketimiz, talebinizi kabul edebileceği gibi gerekçesini açıklayarak reddedebilir; cevabını yazılı olarak veya elektronik ortamda bildirir. Başvurunuzun reddedilmesi, verilen cevabın yetersiz
bulunmanız veya başvurunuza süresi içerisinde cevap verilmemesi hallerinde; cevabımızı öğrendiği tarihten itibaren otuz ve her hâlde başvuru tarihinden itibaren altmış gün içinde Kurul’a şikâyette bulunma hakkına sahipsiniz.

VII. POLİTİKA VE KANUNUN TAMAMEN VEYA KISMEN UYGULANMAYACAĞI HALLER

Bu Politika ve Kanun hükümleri Kanun’un 28/1. maddesi gereğince aşağıdaki hâllerde
uygulanmayacaktır:

 Kişisel verilerin, üçüncü kişilere verilmemek ve veri güvenliğine ilişkin yükümlülüklere
uyulmak kaydıyla gerçek kişiler tarafından tamamen kendisiyle veya aynı konutta yaşayan
aile fertleriyle ilgili faaliyetler kapsamında işlenmesi.
 Kişisel verilerin resmi istatistik ile anonim hâle getirilmek suretiyle araştırma, planlama
ve istatistik gibi amaçlarla işlenmesi.
 Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini,
ekonomik güvenliği, özel hayatın gizliliğini veya kişilik haklarını ihlal etmemek ya da suç
teşkil etmemek kaydıyla, sanat, tarih, edebiyat veya bilimsel amaçlarla ya da ifade
özgürlüğü kapsamında işlenmesi.
 Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini veya
ekonomik güvenliği sağlamaya yönelik olarak kanunla görev ve yetki verilmiş kamu
kurum ve kuruluşları tarafından yürütülen önleyici, koruyucu ve istihbari faaliyetler
kapsamında işlenmesi.
 Kişisel verilerin soruşturma, kovuşturma, yargılama veya infaz işlemlerine ilişkin olarak
yargı makamları veya infaz mercileri tarafından işlenmesi.
Bu Politika’nın ve Kanun’un amacına ve temel ilkelerine uygun ve orantılı olmak kaydıyla veri
sorumlusunun aydınlatma yükümlülüğünü düzenleyen 10., zararın giderilmesini talep etme hakkı 
hariç, ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. ve Veri Sorumluları Siciline kayıt yükümlülüğünü
düzenleyen 16. maddeleri, Kanun’un 28/2. maddesi gereğince aşağıdaki hâllerde
uygulanmayacaktır:
 Kişisel veri işlemenin suç işlenmesinin önlenmesi veya suç soruşturması için gerekli
olması.
 İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş kişisel verilerin işlenmesi.
 Kişisel veri işlemenin kanunun verdiği yetkiye dayanılarak görevli ve yetkili kamu kurum
ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca, denetleme veya
düzenleme görevlerinin yürütülmesi ile disiplin soruşturma veya kovuşturması için gerekli
olması.
 Kişisel veri işlemenin bütçe, vergi ve mali konulara ilişkin olarak Devletin ekonomik ve
mali çıkarlarının korunması için gerekli olması.

VIII. İLGİLİ KİŞİLERİN SINIFLANDIRILMASI VE KİŞİSEL VERİLER İLE EŞLEŞTİRİLMESİ

1. İlgili Kişilerin Sınıflandırılması
Bu Politika ve Kanun’un koruması kapsamından, Kanun’un 3. maddesi gereğince sadece gerçek
kişiler faydalanabilmektedir; bu kapsamda ilgili kişiler aşağıdaki şekilde gruplandırılmıştır:
Çalışan Adayı: Şirketimize herhangi bir yolla iş başvurusunda bulunmuş ya da özgeçmiş ve ilgili
bilgilerini şirketimizin incelemesine açmış olan gerçek kişilerdir.
Grup Şirket Müşterisi: IC İbrahim Çeçen Yatırım Holding A.Ş. Grup Şirketleri üzerinden
kişisel verileri elde edilen kişilerdir.
Şirket İş Ortağı, İş Ortaklarının Hissedarı, Yetkilisi, Çalışanı: Şirketimizin her türlü iş ilişkisi
içerisinde bulunduğu gerçek kişiler ile Şirketimizin her türlü iş ilişkisi içerisinde bulunduğu
gerçek ve tüzel kişilerde (iş ortağı, tedarikçi gibi) çalışan, hissedarları ve yetkilileri dâhil olmak
üzere, tüm gerçek kişilerdir.
Şirket Müşterisi: Şirketimizle herhangi bir sözleşmesel ilişkisi olup olmadığına bakılmaksızın
Şirketimizin sunmuş olduğu ürün ve hizmetleri kullanan veya kullanmış olan gerçek kişilerdir.
Potansiyel Müşteri: Ürün ve hizmetlerimizi kullanma talebinde veya ilgisinde bulunmuş veya bu
ilgiye sahip olabileceği ticari teamül ve dürüstlük kurallarına uygun olarak değerlendirilmiş gerçek kişilerdir.
Şirket Çalışanı: IC İbrahim Çeçen Yatırım Holding A.Ş. ve bağlı şirketler bünyesinde çalışan gerçek kişilerdir.
Şirket Hissedarı: IC İbrahim Çeçen Yatırım Holding A.Ş. ve bağlı şirketlerin hissedarı olan kişilerdir. 
Şirket Yetkilisi: IC İbrahim Çeçen Yatırım Holding A.Ş. ve bağlı şirketlerin yönetim kurulu üyesi ve diğer yetkili kişilerdir.
Üçüncü Kişi: Şirket Çalışanları için hazırlanan IC İbrahim Çeçen Yatırım Holding A.Ş. Politikası
kapsamına girmeyen ve bu Politika’da herhangi bir ilgili kişi kategorisine girmeyen diğer kişilerdir.
Ziyaretçi: Şirketimizin sahip olduğu fiziksel yerleşkelere çeşitli amaçlarla girmiş olan veya internet sitelerimizi herhangi bir amaç ile ziyaret eden tüm gerçek kişilerdir.
2. Kişisel Veriler ile İlgili Kişilerin Eşleştirilmesi, Veri Sorumlusu ve Veri İşleyenler
Yukarıda tanım ve kapsamları verilen sınıflandırılmış kişisel verilerin, sınıflandırılmış kişisel veri
sahipleri ile eşleştirmesi aşağıda sunulmaktadır. 

Veri
Kategorileri
Veri İçeriği  İlgili Kişi 
Kimlik bilgisi Kimliği belirli veya belirlenebilir bir
gerçek kişiye ait olduğu açık olan; kısmen
veya tamamen otomatik şekilde veya veri
kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik
olmayan şekilde işlenen; Ehliyet, Nüfus
Cüzdanı, İkametgâh, Pasaport, Avukatlık
Kimliği, Evlilik Cüzdanı gibi
dokümanlarda yer alan tüm bilgiler 
Şirket Hissedarı; Şirket Yetkilisi;
Şirket Müşterisi; Grup Şirket
Müşterisi; Potansiyel Müşteri;
Şirket İş Ortağı, İş Ortaklarının
Hissedarı, Yetkilisi, Çalışanı;
Çalışan Adayı; Ziyaretçi, Üçüncü
Kişiler. 
İletişim bilgisi  Kimliği belirli veya belirlenebilir bir
gerçek kişiye ait olduğu açık olan; kısmen
veya tamamen otomatik şekilde veya veri
kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik
olmayan şekilde işlenen; telefon numarası,
adres, e-mail gibi bilgiler 
Şirket Hissedarı; Şirket Yetkilisi;
Şirket Müşterisi; Grup Şirket
Müşterisi; Potansiyel Müşteri;
Şirket İş Ortağı, İş Ortaklarının
Hissedarı, Yetkilisi, Çalışanı;
Çalışan Adayı; Ziyaretçi, Üçüncü
Kişiler.
Müşteri bilgisi  Kimliği belirli veya belirlenebilir bir
gerçek kişiye ait olduğu açık olan, kısmen
veya tamamen otomatik şekilde veya veri
kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik
olmayan şekilde işlenen; ticari
faaliyetlerimiz ve bu çerçevede iş
birimlerimizin yürüttüğü operasyonlar
neticesinde müşterinin yetkilisi veya çalışanı ilgili kişi hakkında elde edilen
bilgiler (müşteri numarası vb) 
Potansiyel Müşteri, Müşteri,
Ziyaretçi, Üçüncü Kişiler. 
Müşteri bilgisi  Kimliği belirli veya belirlenebilir bir
gerçek kişiye ait olduğu açık olan, kısmen
veya tamamen otomatik şekilde veya veri
kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik
olmayan şekilde işlenen; ticari
faaliyetlerimiz ve bu çerçevede iş
birimlerimizin yürüttüğü operasyonlar
neticesinde müşterinin yetkilisi veyaçalışanı ilgili kişi hakkında elde edilen
bilgiler (müşteri numarası vb) 
Potansiyel Müşteri, Müşteri,
Ziyaretçi, Üçüncü Kişiler. 
Müşteri işlem bilgisi  Kimliği belirli veya belirlenebilir bir
gerçek kişiye ait olduğu açık olan ve veri
kayıt sistemi içerisinde yer alan; ürün ve
hizmetlerimizin kullanımına yönelik
kayıtlar ile müşterinin ürün ve hizmetleri
kullanımı için gerekli olan talimatları ve
talepleri gibi bilgiler 
Potansiyel Müşteri, Müşteri,
Ziyaretçi, Üçüncü Kişiler.
Fiziksel mekân güvenlik bilgisi  Kimliği belirli veya belirlenebilir bir
gerçek kişiye ait olduğu açık olan ve veri
kayıt sistemi içerisinde yer alan; fiziksel
mekâna girişte, fiziksel mekânın içerisinde
kalış sırasında alınan kayıtlar ve belgelere
ilişkin kişisel veriler (giriş çıkış logları,
ziyaret bilgileri vb) 
Şirket Hissedarı; Şirket Yetkilisi;
Şirket Müşterisi; Grup Şirket
Müşterisi; Potansiyel Müşteri;
Şirket İş Ortağı, İş Ortaklarının
Hissedarı, Yetkilisi, Çalışanı;
Çalışan Adayı; Ziyaretçi, Üçüncü
Kişiler.
İşlem güvenliği bilgisi  Kimliği belirli veya belirlenebilir bir
gerçek kişiye ait olduğu açık olan ve veri
kayıt sistemi içerisinde yer alan; ticari
faaliyetlerimizi yürütürken teknik, idari,
hukuki ve ticari yükümlülüklerin
gerçekleştirilmesinin temini amaçları için
işlenen kişisel verileriniz (internet sitesi
şifre ve parola bilgileri gibi) 
Şirket Hissedarı; Şirket Yetkilisi;
Şirket Müşterisi; Grup Şirket
Müşterisi; Potansiyel Müşteri;
Şirket İş Ortağı, İş Ortaklarının
Hissedarı, Yetkilisi, Çalışanı;
Çalışan Adayı; Ziyaretçi, Üçüncü
Kişiler.
Risk yönetimi bilgisi  Kimliği belirli veya belirlenebilir bir
gerçek kişiye ait olduğu açık olan ve veri
kayıt sistemi içerisinde yer alan; ticari,
teknik ve idari risklerimizi yönetebilmemiz
için bu alanlarda genel kabul görmüş
hukuki, ticari teamül ve dürüstlük kuralına
uygun olarak kullanılan yöntemler
vasıtasıyla işlenilen kişisel veriler 
Şirket Hissedarı; Şirket Yetkilisi;
Şirket Müşterisi; Grup Şirket
Müşterisi; Potansiyel Müşteri;
Şirket İş Ortağı, İş Ortaklarının
Hissedarı, Yetkilisi, Çalışanı;
Çalışan Adayı; Ziyaretçi, Üçüncü
Kişiler.
Finansal bilgi  Kimliği belirli veya belirlenebilir bir
gerçek kişiye ait olduğu açık olan, kısmen veya tamamen otomatik şekilde veya veri
kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik
olmayan şekilde işlenen; Müşterinin her
türlü finansal sonucu gösteren bilgi, belge
ve kayıtlara ilişkin Müşterinin yetkilisi
veya çalışanının kişisel verileri 
Şirket Hissedarı; Şirket Yetkilisi;
Şirket Müşterisi; Grup Şirket Müşterisi; Potansiyel Müşteri;
Şirket İş Ortağı, İş Ortaklarının
Hissedarı, Yetkilisi, Çalışanı;
Çalışan Adayı; Ziyaretçi, Üçüncü
Kişiler.
Özlük Bilgisi  Kimliği belirli veya belirlenebilir bir
gerçek kişiye ait olduğu açık olan, kısmen
veya tamamen otomatik şekilde veya veri
kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik
olmayan şekilde işlenen; Şirket ile çalışma
ilişkisi içerisinde olan gerçek kişilerin
özlük haklarının oluşmasına temel olacak
bilgilerin elde edilmesine yönelik işlenen
her türlü kişisel veri
Şirket İş Ortağı, İş Ortaklarının
Yetkilisi, Çalışanı; Çalışan Adayı,
Üçüncü Kişiler. 
Lokasyon Bilgisi  Kimliği belirli veya belirlenebilir bir
gerçek kişiye ait olduğu açık olan, kısmen
veya tamamen otomatik şekilde veya veri
kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik
olmayan şekilde işlenen; ilgili kişinin
Şirket iş birimleri tarafından yürütülen
operasyonlar çerçevesinde Şirketin ürün ve
hizmetlerinin kullanımı sırasında veya iş
birliği içerisinde olduğumuz kurumların
çalışanlarının Şirket araçlarını kullanırken
bulunduğu yerin konumunu tespit eden
bilgiler (GPS lokasyonu, seyahat verileri
vb)
Şirket Hissedarları, Yetkilileri,
Çalışanları, İş Ortakları, İş
Ortaklarının Hissedarı, Yetkilisi,
Çalışanı
Özel Nitelikli Kişisel Bilgi  Kimliği belirli veya belirlenebilir bir
gerçek kişiye ait olduğu açık olan, kısmen
veya tamamen otomatik şekilde veya veri
kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik
olmayan şekilde işlenen; kişilerin ırkı, etnik
kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı,
dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika
üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza
mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili
verileri ile biyometrik ve genetik verilerini
içerir bilgiler
Şirket Hissedarı; Şirket Yetkilisi;
Şirket Müşterisi; Grup Şirket
Müşterisi; Potansiyel Müşteri;
Şirket İş Ortağı, İş Ortaklarının
Hissedarı, Yetkilisi, Çalışanı;
Çalışan Adayı; Ziyaretçi, Üçüncü
Kişiler. 

Yönetmelik’in 6. maddesi gereğince Şirketimizde kişisel verileri saklama ve imha süreçlerinde
yer alanların unvanlarına, birimlerine ve KVK Kanunu kapsamındaki görev tanımlarına yer
verilmiştir.

Veri İşleyen Birimler  Görev Tanımları 
İnsan Kaynakları Birimi /Personel Müdürlüğü 
 • Çalışan Adayları’yla görüşme yapılması,
 • Şirket çalışanları ile yapılan iş sözleşmeleri
 • ve Çalışan’ların özlük dosyalarının
 • saklanması,
 • Şirket içi personel yönetmeliğinin
 • hazırlanması ve Çalışan’lara verilmesi, 
Satın Alma Birimi 
 • Şirket tarafından ihtiyaç duyulan ürünlerin ve hizmetlerin Şirket’in hedefleri doğrultusunda satın alınması. 
Hukuk Birimi 
 • Şirket iş ve işleyişinin gerektirdiği hukuki alt yapının temin edilmesi,
 • Şirketi ilgilendiren hukuki uyuşmazlıklara ilişkin işlemlerin yürütülmesi, 
Bilişim Teknolojileri Birimi 
 •  Şirket’te kullanılan cihazların güvenliği için gerekli önlemlerin alınması,
 • Kullanılan cihazların ve özellikle yazılımların bakım ve onarım işlerinin yürütülmesi,
 • Kullanılan cihaz, yazılım ve veri tabanlarına uzaktan erişim yetkilendirmelerinin yapılması,
 • Cihaz, yazılım ve veri tabanlarının bakım,  güncelleme, entegrasyon ve onarımı için yapılan sözleşmeler kapsamında yüklenicilere bu cihaz, yazılım ve veri abanlarına erişim sağlamak, yönetmek, kontrol ve denetimin sağlanması,
 • VPN yönlendirme ve yetkilendirmelerinin yapılması,
 • Elektronik cihazlara müdahale edilmesi. 

Finans ve Mali İşler Birimi 

 • Çalışanların özlük hakları kapsamında bilinmesi gereken maaş bilgilerinin ve ödeme bilgilerinin kaydedilmesi,
 • Şirket’in faaliyetleri için yapılan harcama bilgilerinin kaydedilmesi.