Holding

IC İBRAHİM ÇEÇEN YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENMESİYLE İLGİLİ AYDINLATMA METNİ

IC İbrahim Çeçen Yatırım Holding Anonim Şirketi (“Şirket”) olarak kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanmasına son derece önem vermekteyiz. Bu kapsamda 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanunu”) uyarınca kişisel verilerinizin işlenmesi ve üçüncü kişilere aktarımı süreçlerinde, kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmesini ve kişisel verilerinize hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek ve kişisel verilerinizin muhafazasını sağlamak için uygun güvenlik düzeyini sağlamak adına gerekli tedbirleri almaktayız. Bu sebeple işbu metin, ilgili kişileri bilgilendirmek için hazırlanmıştır.
Şirketimiz tarafından düzenlenen bu metnin tamamının veya belirli maddelerinin yenilenmesi durumunda bu metin güncellenecektir. 

1. VERİLERİNİZİ İŞLEYEN KİŞİ:

Şirket olarak kişisel verilerinizin işlenme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu tüzel kişiyiz. Kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin açık rızanızı vermenizle veya açık rızanızın gerekmediği durumlarda yapacağımız bilgilendirmeyle birlikte Şirketimiz kişisel verilerinizi veri güvenliğini sağlayarak işlemeye başlayacaktır. Kişisel verilerinizi işlerken bir veya birden fazla veri işleyeni yetkilendirerek gerekli güvenlik düzeyini sağlamak suretiyle kişisel verilerinizi onlara da işletebiliriz. 

2. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENMESİNİN HUKUKİ DAYANAĞI, HANGİ YÖNTEMLERLE ELDE EDİLEBİLECEĞİ VE HANGİ KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENECEĞİ:

Kişisel verileriniz ilgili mevzuat hükümleri gereğince Şirketimiz tarafından, gerçekleştirilecek hizmetleri sunabilmek ve bu hizmetlerin kalitesini artırabilmek, kamu otoritelerince öngörülen ve/veya istisna olarak sayılan faaliyetleri, şirketin faaliyetlerini yerine getirebilmek, bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak amacıyla kullanılacaktır. Ayrıca Şirketimizi ziyaret edebilmeniz, ziyaretinizle ilgili güvenlik ve meşru menfaatlerin korunabilmesi, Şirketimizin ürün ve hizmetlerinin sunulabilmesi, bu konuda aldığınız/alacağınız ürün ve hizmete ilişkin iletişim kurulabilmesi, ürün/hizmet teklifi, modelleme, raporlama, skorlama, risk izleme gibi Şirketimizin faaliyet konuları ile
ilgili hizmetleri sunabilmek ve bu hizmetlerin kalitesini artırabilmek ve diğer faaliyetlerini yerine getirebilmek ve bilgilendirme yükümlülüklerine uymak amaçlarıyla EK-1’de yer alan kişisel verilerinizin biri/birkaçı veya tamamı işlenebilir.
Bu amaçla işlediğimiz kişisel verilerinizi yurt içinde ve yurt dışında bulunan iştiraklerimiz, iş ortaklarımız, tedarikçilerimiz, şirket yetkililerimiz, hissedarlarımız, grup şirketlerimiz ve Kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilerle paylaşabiliriz. 

3. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN PAYLAŞILMASI:

Kişisel verileriniz; Şirketimiz, iştiraklerimiz, iş ortaklarımız, çalışanlarımız aracılığıyla, internet sitemiz, sosyal medya kanallarımız ile sair her türlü kanallar yardımıyla, ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanabilmektedir. İşbu bilgilendirme formu, Şirketimiz ile imzalamış olduğunuz her türlü sözleşme ve hizmet alımına yönelik taleplerinizin eki ve ayrılmaz bir parçasıdır.

4. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İMHA EDİLMESİ:

Şirketimiz, işlenen kişisel verilerinizi mevzuatla belirlenen sürelerde saklamaktadır. Ancak kişisel verilerinizin saklanma süresine ilişkin mevzuatta ayrıca sürenin belirlenmemiş olması halinde; kişisel verileriniz Şirketimizin o veriyi işlerken sunduğu hizmetlerle bağlı olarak Şirketimizin uygulamaları ve ticari teamüller uyarınca işlenmesini gerektiren süre kadar ve bu süreden sonra sadece olası hukuki uyuşmazlıklarda delil teşkil etmesi amacıyla uygulamada gerekliliği ortaya konulan süreler boyunca saklanmaktadır. Belirtilen sürelerin sona ermesinden sonra KVK Kanunu’nun 7. maddesi uyarınca söz konusu kişisel verileriniz ilk imha tarihinde silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir. 

5. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENMESİYLE İLGİLİ HAKLARINIZ:

KVK Kanunu’nun 11. maddesi çerçevesinde Şirketimize başvurarak aşağıda yer alan taleplerinizi bize iletebilirsiniz;
a. Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
b. Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
c. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme,
d. Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
e. KVK Kanunu’nun 7. maddesi kapsamında kişisel verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini, yok edilmesini ya da anonim hâle getirilmesini talep etme,
f. (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
g. İşlenen kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun doğmasına itiraz etme,
h. Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Yukarıda yer alan haklarınızı KVK Kanunu ve 10.03.2018 tarihinde yayımlanan Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ hükümlerine ve ilgili güncel mevzuata uygun olarak,
www.icholding.com.tr adresinde yer alan başvuru formu kullanılarak;

a. Kızılırmak Sokak No:31 Kızılay /Ankara adresine ıslak imzalı dilekçe ile şahsen başvurularak veya bu adrese noter vasıtasıyla gönderilerek, 

b. Kayıtlı Elektronik Posta Yolu ile [email protected] e-mail adresine mail ile iletilerek kullanabilirsiniz. Aşağıda başvurularınızın ne şekilde tarafımıza ulaştırılacağına ilişkin başvuru kanalları özelinde bilgi verilmektedir. 

 Başvuru Yöntemi   Başvurunun Yapılacağı Adres (adres değişikliği durumunda ticaret sicil gazetesinde yayınlı son adres dikkate alınmalıdır)  Başvuru Gönderiminde Belirtilecek Bilgi
 Şahsen Başvuru ( Başvuru
 Sahibinin bizzat gelerek
 kimliğini tevsik edici belge   ile
 başvurması ) 
 Kızılırmak Sokak No:31 Kızılay /Ankara   Zarfın üzerine “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi   Talebi”yazılmalıdır. 
 Noter Vasıtasıyla Tebligat   Kızılırmak Sokak No:31 Kızılay /Ankara   Tebligat zarfının üzerine “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi”   yazılmalıdır. 
 Kayıtlı Elektronik Posta
 (KEP) Yoluyla 
 [email protected]   E- postanın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi”  yazılmalıdır. 

İlgili kişinin kendisi dışında bir kişinin talepte bulunması için konuya ilişkin olarak ilgili kişi tarafından başvuruda bulunacak kişi adına düzenlenmiş noter tasdikli özel vekâletname bulunmalıdır. Bu kapsamda usulüne uygun bir şekilde Şirketimize ileteceğiniz talepleriniz, en geç otuz gün içerisinde sonuçlandırılacaktır. Söz konusu taleplerinizin sonuçlandırılmasının ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, Şirketimiz tarafından başvuru sahibinden Kişisel Verileri Koruma Kurulu (“Kurul”) tarafından belirlenen tarifedeki ücret alıncaktır. Şirketimizce CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamı üzerinden başvurunuza cevap verilmesi halinde ise kayıt ortamının maliyetini geçmeyecek şekilde belirlenen ücret talep edilebilecektir. 

Şirketimiz, talep konusu kişisel verinin gerçek sahibi olup olmadığınızı tespit etmek adına tarafınızdan gerekli bilgi ve belgeleri talep edebilir ve başvurunuzda belirtilen hususları netleştirmek adına tarafınıza başvurunuz ile ilgili soru yöneltebilir.
Şirketimiz aşağıda yer alan hallerde başvurunuzu, gerekçesini açıklayarak reddedebilir:

• Kişisel verilerinizin resmi istatistik ile anonim hâle getirilmek suretiyle araştırma, planlama ve istatistik gibi amaçlarla işlenmesi.
• Kişisel verilerinizin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini, ekonomik güvenliği, özel hayatın gizliliğini veya kişilik haklarını ihlal etmemek ya da suç teşkil etmemek kaydıyla, sanat, tarih, edebiyat veya bilimsel amaçlarla ya da ifade özgürlüğü kapsamında işlenmesi.
• Kişisel verilerinizin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini veya ekonomik güvenliği sağlamaya yönelik olarak kanunla görev ve yetki verilmiş kamu kurum ve kuruluşları tarafından yürütülen önleyici, koruyucu ve istihbari faaliyetler kapsamında işlenmesi.
• Kişisel verilerinizin soruşturma, kovuşturma, yargılama veya infaz işlemlerine ilişkin olarak yargı makamları veya infaz mercileri tarafından işlenmesi.
• Kişisel verilerinizin işlenmesinin suç işlenmesinin önlenmesi veya suç soruşturması için gerekli olması.
• Tarafınızca alenileştirilmiş kişisel verilerinizin işlenmesi.
• Kişisel verilerinizin işlenmesinin kanunun verdiği yetkiye dayanılarak görevli ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca, denetleme veya düzenleme görevlerinin yürütülmesi ile disiplin soruşturma veya kovuşturması için gerekli olması.
• Kişisel verilerinizin işlenmesinin bütçe, vergi ve mali konulara ilişkin olarak Devletin ekonomik ve mali çıkarlarının korunması için gerekli olması.
• Talebinizin diğer kişilerin hak ve özgürlüklerini engelleme ihtimalinin olması
• Tarafınızca orantısız çaba gerektiren taleplerde bulunulmuş olması.
• Talep ettiğiniz bilginin kamuya açık bir bilgi olması.

Şirketimiz talebinize ilişkin cevabını yazılı olarak veya elektronik ortamda tarafınıza bildirecektir. KVK Kanunu’nun 14. maddesi gereğince başvurunuzun reddedilmesi, Şirketimizce verilen cevabı yetersiz bulmanız veya başvurunuza süresi içerisinde cevap verilmemesi hâllerinde; Şirketimizin cevabını öğrendiğiniz tarihten ya da cevap vermememiz hâlinde cevap süremizin bitimi tarihinden itibaren 30 (otuz) ve her hâlde başvuru tarihinden itibaren 60 (altmış) gün içinde Kurul’a şikâyette bulunabilirsiniz.

EK-1: Kişisel Veri Kategorileri 

 Kimlik bilgisi   Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan;
 kısmen veya tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir
 parçası olarak otomatik olmayan şekilde işlenen; Ehliyet, Nüfus Cüzdanı,
 İkametgâh, Pasaport, Avukatlık Kimliği, Evlilik Cüzdanı gibi
 dokümanlarda yer alan tüm bilgiler
 İletişim bilgisi   Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan;
 kısmen veya tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir
 parçası olarak otomatik olmayan şekilde işlenen; telefon numarası, adres,
 e-mail gibi bilgiler 
 Fiziksel mekân güvenlik bilgisi   Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan ve veri kayıt sistemi içerisinde yer alan; fiziksel mekâna girişte, fiziksel mekanın içerisinde kalış sırasında alınan kayıtlar ve belgelere   lişkin  kişisel veriler
 İşlem güvenliği bilgisi   Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan ve
 veri kayıt sistemi içerisinde yer alan; ticari faaliyetlerimizi yürütürken
 teknik, idari, hukuki ve ticari yükümlülüklerin gerçekleştirilmesinin
 temini amaçları için işlenen kişisel verileriniz 
 Risk yönetimi bilgisi   Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan ve
 veri kayıt sistemi içerisinde yer alan; ticari, teknik ve idari risklerimizi
 yönetebilmemiz için bu alanlarda genel kabul görmüş hukuki, ticari
 teamül ve dürüstlük kuralına uygun olarak kullanılan yöntemler
 vasıtasıyla işlenilen kişisel veriler 
 Finansal bilgi   Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan,
 kısmen veya tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir
 parçası olarak otomatik olmayan şekilde işlenen; ilgili kişinin her türlü
 finansal sonucu gösteren bilgi, belge ve kayıtlara ilişkin taşeron, tedarikçi
 yetkilisi veya çalışanının kişisel verileri