ENERJİ

Enerji Verimliliği Politikası

İÇTAŞ Enerji olarak tüm süreçlerinde enerjiyi etkin kullanarak Enerji Yönetim Sistemini ve Enerji 

Performansını sürekli iyileştirmeyi taahhüt etmektedir. Bu taahhüdü gerçekleştirmek için enerji kullanımı, 
tüketim yapısı ve ölçeğine uygun şekilde aşağıdaki ilkeleri politika olarak benimsemiştir:

• İklim değişikliği ile mücadele kapsamında ulusal ve uluslararası direktifleri gözeterek, sürdürülebilir kalkınmanın temel taşlarından biri olan düşük karbon ekonomisine katma değer sağlamak için çevreyi korumak, enerji tüketimini azaltmak ve enerji verimliliğini artırmak için çalışmalar yürütecektir.
• İklim değişikliğine olumlu etki yaratacak enerji verimliliği projeleri geliştirilerek uygulanacaktır.
• Kuruluş amaç ve bağlamına uygun ve stratejik istikametini destekleyen, iç ve dış müşterilerin ihtiyaçlarını karşılayan uygulamalar yapacaktır.
• Enerji kullanımına, verimliliğine ve tüketimine ilişkin tüm uygulanabilir yasal mevzuat ve diğer şartları takip edilerek, gerekli aksiyonlar hızlı bir şekilde alınacaktır.
• Belirlenen amaç ve hedefler periyodik olarak gözden geçirilecek ve bunlara ulaşmak için gerekli kaynaklar sağlanacaktır.
• Enerji tüketimine, kullanımına ve verimliliğine ilişkin tesis içi ekipman, sistem ve proses tasarımlarının enerji performansını artıracak şekilde gerçekleştirilmesi desteklenecektir.
• Çalışanlarımızda verimlilik bilincinin oluşturulması amacıyla gerekli eğitim ve bilgilendirmeler yapılarak, kayıp ve kaçaklar azaltılacak, enerji verimliliği sağlanacaktır.
• Enerji performansını etkileyebilecek enerji verimli ürün ve hizmetlerin satın alınması için gerekli destek verilecektir.
• Üst yönetimce düzenli olarak gözden geçirilen, değerlendirilen ve sürekli iyileştirilen Enerji Performansı, Enerji Yönetim Sistemini sürdürecek ve kurum kültürü haline getirecektir.

Oluşturulan sistemin sürekliliğini sağlamak için Enerji Politikası kayıt altına alınarak sürekli gözden geçirilecek ve gerektiğinde güncellenecektir.

Bu politika ve amaçlar firmamızın taahhüdüdür.